Pressmeddelande

07 feb 2017  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma beslutar om företrädesemission om 122,9 MSEK, sammanläggning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North

Läs som PDF

Styrelsen för A1M Pharma AB (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”), listat på Aktietorget, har kallat till extra bolagsstämma för att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt sammanläggning av aktier (20:1). En Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption till emissionskursen 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Emissionslikviden kommer att användas till A1M Pharmas fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter.

Styrelsen föreslår att emissionen beslutas av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 mars 2017, kl 12.00. Ett separat meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på A1M Pharma ABs hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Dagens Industri. Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på A1M Pharmas hemsida, www.A1M.se och Erik Penser Bank ABs hemsida, www.penser.se.

Emissionen i sammandrag
 • Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 mars 2017
 • En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie
 • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK. Villkoren kommer att räknas om efter genomförd sammanläggning av aktier
 • Bolaget tillförs vid full teckning 122 884 758 SEK före emissionskostnader
 • Teckningsoptionen tillför Bolaget 40 961 586 SEK vid full teckning före emissionskostnader
 • Teckning av Units sker under perioden 24 mars 2017 – 7 april 2017
 • Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september samt 27 november – 8 december 2017
 • Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80,0 MSEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet
Sammanläggning av aktier och listning på Nasdaq First North
 • A1M kommer att genomföra en sammanläggning av aktier (20:1) efter genomförd och registrerad emission. Detta beräknas ske omkring vecka 22, 2017
 • Bolaget kommer därefter, givet godkännande av Nasdaq, att listas på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017. Detta kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande
 • Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017
 • Aktieägare med innehav i A1M Pharma om sammanlagt 42 procent har förbundit sig att rösta för emissionen och sammanläggning av aktier i enlighet med presenterade förslag
Bakgrund och motiv
A1M Pharmas fokus är proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M) med njurskyddande egenskaper. Proteinet A1M är kroppseget, vilket innebär att det tillverkas och finns i kroppen. A1M finns hos alla människor och djur och ingår i kroppens grundläggande hushållsmaskineri. A1M har två viktiga funktioner:
 • A1M ”städar” kroppen från giftiga avfallsprodukter som bildas vid olika processer i en levande organism, t ex transport av syre och förbränning av födoämnen. Giftiga ämnen bildas också vid yttre påverkan, t ex infektioner, vävnadsskador och bestrålning med UV-ljus och radioaktiva ämnen. Eftersom dessa gifter för det mesta är oxiderande i kemisk bemärkelse, kan A1M sägas vara en antioxidant.
 • A1M återställer - eller reparerar - skador på molekyler i celler och vävnader.
A1M Pharma har i djurstudier med olika samarbetspartners kunnat visa så kallat proof-of-concept (PoC) för behandling av njurskada vid havandeskapsförgiftning samt akut njurskada orsakad av oxidativ stress vid bestrålning av metastaserad cancer med radioaktiva isotoper, Peptide Receptor Radionucleide Therapy (PRRT). Detta samband är mycket intressant då havandeskapsförgiftning innebär att moderns njurar skadas på grund av oxidativ stress. Av samma skäl måste behandling med PRRT i dagsläget begränsas till frekvens och koncentration med anledning av risken för njurskador på patienten.

A1M Pharmas strategi är att utveckla läkemedelskandidaten ROSGard™, vars aktiva substans består av en rekombinant (modiferad) version av A1M optimerad för storskalig tillverkning och medicinsk användning vid njurskydd i samband med oxidativ stress.

A1M Pharma har under 2016 uppnått goda resultat i pågående forskning och utveckling där Bolaget har lämnat in en ansökan om substanspatent för medicinsk användning av A1M. Bolaget har vidare visat positiva resultat från prekliniska toxikologiska- och säkerhetsstudier samt genomfört uppskalning till industriell tillverkningsprocess för Bolagets läkemedelskandidat. Det har skett i samarbete med en ledande europeisk kontraktstillverkare av biologiska läkemedel. Dessutom har bolaget erhållit positiva prekliniska data från djurförsök med njurskydd vid strålbehandling, den indikation inom akuta njurskador som Bolaget valt som komplementerande indikation till havandeskapsförgiftning.

Bolaget har i ljuset av ovan goda prekliniska resultat tagit fram en uppdaterad klinisk utvecklingsplan med initialt fokus på njurskydd i samband med strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT). I jämförelse med tidigare plan krävs inom denna indikation mindre omfattande studier jämfört med havandeskapsförgiftning, och möjliggör en mer kostnadseffektiv utvecklingsstrategi innan bolaget kan presentera initiala fas II-data. Dessa studier bedöms även ge stöd till den kliniska utvecklingen av Bolagets ursprungliga huvudområde, behandling av havandeskapsförgiftning, där mekanismen för njurskydd med A1M är densamma.

A1M Pharmas utvecklingsplan lägger enligt styrelsens uppfattning fast ett tydligt kommersiellt fokus, där målet är att den fortsatta utvecklingen av njurskydd vid strålbehandling skall utlicensieras efter fas II. Framgångsrika kliniska studier inom denna indikation förväntas skapa värde till lägre kostnad på kortare tid och till lägre risk jämfört med tidigare plan, samtidigt som den fortsatta utvecklingen inom havandeskapsförgiftning stöds.

Motivet till emissionen om högst 122,9 MSEK vid full teckning är primärt att säkerställa Bolaget kapital för att kunna finansiera återstående prekliniska utvecklingsarbete, inklusive tillverkning av läkemedelskandidaten ROSGard™ i tillräckliga mängder enligt Good Manufacturing Practice (GMP), samt att slutföra en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT). Dessutom planeras tillfört kapital användas till fortsatt utveckling inom behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning med stöd av uppnådda resultat inom njurskydd i anledning av PRRT. Om samtliga teckningsoptioner uppgående till 41,0 MSEK utnyttjas är styrelsens bedömning att kapitalet även räcker för att genomföra en fas II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT) för att därefter inleda utlicensieringssamtal.

Om emissionen inte fulltecknas kommer arbetet att fokuseras på att färdigställa det återstående prekliniska utvecklingsarbetet samt påbörja en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT).  Styrelsen bedömer att det genom garantiförbindelser garanterade beloppet om minst 80 MSEK är tillräckligt för att uppnå dessa milstolpar och tillgodose rörelsekapitalbehovet de kommande tolv månaderna vid ett sådant scenario.

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget samt underlätta för internationella investerare att bli aktieägare, beslutat ansöka om listbyte för handel i A1M Pharma-aktien från AktieTorget till Nasdaq First North. En mer detaljerad beskrivning och uppdaterad tidsplan för Bolagets kliniska program och vägen framåt inom samtliga utvecklingsprojekt kommer att presenteras i prospektet med planerat offentliggörande den 15 mars 2017.

Preliminär tidplan
 • 2 mars 2017 Avstämningsdag extra bolagsstämma
 • 8 mars 2017 Extra bolagstämma
 • 14 mars 2017 Sista handelsdag inklusive uniträtter
 • 15 mars 2017 Första handelsdag exklusive uniträtter
 • 15 mars 2017 Offentliggörande av prospekt
 • 16 mars 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
 • 24 mars - 7 april 2017 Teckningsperiod
 • 24 mars - 5 april 2017 Handel med uniträtter
 • 24 mars 2017 Handel med BTU till och med emissionen har registrerats hos Bolagsverket
 • 13 april 2017 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen
Garantiförbindelser
Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 80,0 MSEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 10,0 procent på garanterat belopp. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 15 mars 2017.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 2 184 617,92 SEK till 8 738 471,68 SEK och antalet aktier kommer att öka med 163 846 344, från 54 615 448 aktier till 218 461 792 aktier. A1M Pharma AB kommer vid full teckning att tillföras 122 884 758 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till i storleksordningen 18,0 MSEK vid full teckning av emissionen.

Aktiekapitalet kommer att öka med 2 184 617,92 SEK och antalet aktier med 54 615 448 vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner. Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst 40 961 586 SEK före emissionskostnader.

Antalet aktier kommer vid fulltecknad emission efter sammanläggning 20:1 att uppgå till 10 923 090.

Utspädning uppgår till 75 procent vid fulltecknad emission av Units och ytterligare till sammanlagt 80 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare. Laika Consulting är rådgivare i kommunikation gentemot aktiemarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid PRRT - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som A1M Pharma AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av A1M Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från A1M Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017, kl. 08.30.
Alla pressmeddelanden