Pressmeddelande

15 apr 2016  ·  Regulatorisk information

A1M Pharma: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

A1M Pharmas styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – som tillför bolaget cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har dessutom beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport för Q1 2016 till den 22 april 2016. Bolaget publicerar även en tidsplan till och med Q2 2018 som inkluderar ett planerat listbyte till Nasdaq First North Stockholm under H1 2017.

Klicka här för att läsa som PDF

Den 14 april 2016 beslutade styrelsen i A1M Pharma AB (”A1M Pharma”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission om högst 16 804 752 aktier till en kurs om 2,60 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför A1M Pharma cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader. A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK och garantiteckning om cirka 35,4 MSEK, totalt motsvarande hela emissionsvolymen. Av ovanstående har bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK samt garantiteckning om cirka 15 MSEK, motsvarande totalt cirka 44 procent av hela emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. Styrelsen i A1M Pharma har även beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31. Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är den 22 april 2016.

A1M Pharma
A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av havandeskapsförgiftning samt ett diagnostiskt test för havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. A1M ingår som en väsentlig del i kroppens naturliga försvar mot sjukdomar som havandeskapsförgiftning och njurskador. Diagnostiken utvecklas med hemoglobin och A1M som biomarkörer, vilka spelar en central roll i sjukdomens uppkomst och som kan mätas tidigt i graviditeten.  Härutöver har bolaget valt att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.

Huvudsakligt motiv för nyemission
A1M Pharma har uppnått prekliniskt proof-of-concept för behandling av havandeskapsförgiftning, ingått ett akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof-of-concept för akut njurskada samt ingått avtal med en ledande europeisk kontraktstillverkare för storskalig läkemedelstillverkning inför kommande säkerhetsstudier och kliniska prövningar. I dagsläget arbetar A1M Pharma med att utveckla tillverkningsprocessen hos bolagets kontraktstillverkare med sikte på säkerställning av storskalig industriell produktionskapacitet i enlighet med GMP genom fortsatt processutveckling och teknologiöverföring. Processutvecklingen är ett stort och omfattande arbete som avser dels att vidareutveckla tillverkningsprocessen men också att kunna skala upp tillverkningen inför kommande studier. Bolaget arbetar samtidigt vidare med fortsatta prekliniska studier inom främst toxikologi/säkerhet och dosering. Bolaget har även etablerat prekliniskt proof-of-concept för diagnostik av havandeskapsförgiftning och arbetar nu med den tekniska valideringen av testet samt att teckna utvecklingsavtal/utlicensiering för fortsatt utveckling och kommersialisering. För att möjliggöra ovanstående är A1M Pharma i behov av ytterligare kapital och har därför fattat beslut om företrädesemission – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – om cirka 43,7 MSEK.

Vägen framåt Innan en klinisk fas I-studie inom behandling av havandeskapsförgiftning kan inledas krävs att en GLP-toxstudie genomförs, vilken är planerad att inledas under Q2 2017. Efter avslutad GLP-toxstudie kan en ansökan om att genomföra klinisk fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat skickas in till Läkemedelsverket. Så snart bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket kan den kliniska fas I-studien inledas. Inom läkemedelsutveckling är bolagets mål att teckna licensavtal med strategiska partners i form av läkemedelsföretag som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen – företrädesvis i tidig klinisk fas och senast efter klinisk fas II. I syfte att öka kännedomen om bolaget och dess utvecklingsprojekt samt underlätta för internationella investerare att bli aktieägare förbereds ett listbyte till Nasdaq First North Stockholm under det första halvåret 2017.

Publicering av tidsplan för kommande milstolpar
För att ytterligare tydliggöra status och kommande milstolpar för A1M Pharmas utvecklingsprojekt och annan viktig bolagsaktivitet publiceras en grafisk tidsplan till och med Q2 2018 som bilaga till detta pressmeddelande. Tidsplanen kommer att uppdateras kontinuerligt och avser att underlätta för aktieägare och andra intressenter att följa bolagets utveckling.

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag och företrädesrätt:
Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 maj 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 maj 2016. Avstämningsdag är den 13 maj 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) tecknings­rätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Teckningstid:
19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.

Emissionsvolym:
Företrädesemission om 43 692 355,20 SEK, vilken högst omfattar 16 804 752 aktier.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:
A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 19 procent och garantiåtagande om cirka 81 procent, totalt motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier innan nyemissionen:
37 810 696 aktier.

Värdering (pre-money):
Cirka 98,3 MSEK.

Handel med teckningsrätter:
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 19 maj – 31 maj 2016.

Handel med BTA:
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2016.

Aktiens ISIN-kod:
SE0005876828.

Marknadsplats:
A1M Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagare och garantiteckning samt prospekt och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.a1m.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade nyemissionen inleds.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK och garantiåtagande om cirka 35,4 MSEK, totalt motsvarande hela emissionsvolymen.

Informationsträffar
I samband med den planerade nyemissionen kommer A1M Pharma att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.
  • 25 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 27 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 1 juni 2016, Sedermeradagen Göteborg. Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg. Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

Nytt datum för publicering av delårsrapport 1, 2016
Med anledning av den planerade företrädesemissionen har styrelsen i A1M Pharma beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31. Nytt datum för publicering av delårsrapporten är den 22 april 2016.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med den planerade nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om A1M Pharma, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se  

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

Bilaga: Tidsplan Q1 2016 till och med Q2 2018

Klicka på bilden nedan för förstorad version.  

Bilaga: Tidsplan Q1 2016 till och med Q2 2018

Alla pressmeddelanden