Pressmeddelande

14 mar 2017  ·  Regulatorisk information

A1M: Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB

Idag, den 14 mars 2017, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Ny lydelse
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Beslut om företrädesemission
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 8 738 471,68 kronor genom emission av högst 54 615 448 units, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption, innefattande dels emission av högst 163 846 344 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 553 853,76 kronor, dels emission av högst 54 615 448 teckningsoptioner medförande – vid nyteckning – en ökning av aktiekapitalet om högst 2 184 617,92 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 21 mars 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt berättigande till teckning av en unit, vardera om tre nya aktier och en teckningsoption berättigande till teckning av en ny aktie.
 • Teckning av units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Sålunda tecknade units ska:
  • I första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  • I andra hand tilldelas dem som endast tecknat units utan stöd av uniträtter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
  • i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Betalning om 2,25 kronor per tecknad unit – 0,75 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 • Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild anmälningssedel under perioden från och med den 24 mars 2017 till och med den 7 april 2017. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med 24 mars 2017 till och med den 12 april 2017 och sålunda tecknade units ska betalas enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den fjärde bankdagen efter tilldelningsbesked avsänts till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälning, teckning och betalning.
 • De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
 • För teckningsoptionerna gäller sedvanliga villkor i enlighet ned marknadspraxis för teckningsoptioner som är föremål för organiserad handel.
Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 20 aktier sammanläggs till en aktie. Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel av bolagets aktier på First North. För sammanläggningen ska följande villkor gälla:

(a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.

(b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

(c) § 5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Tidigare lydelse
Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Ny lydelse
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

(d) Inför sammanläggningen tillskjuter Erik Penser Bank AB på bolagets uppdrag till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart med 20, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana aktieägares antal aktier är jämnt delbart med 20. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden härför ska bäras av bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017, kl. 15.00.
Alla pressmeddelanden