Pressmeddelande

22 maj 2015

27 maj sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit)

I april 2015 genomförde A1M Pharma en företrädesemission av units. Genom emissionen nyemitterades 6 119 290 aktier och 3 059 645 teckningsoptioner av serie TO 1 inkluderat övertilldelningsoption om initialt cirka 4,7 MSEK. Onsdagen den 27 maj 2015 är sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredagen den 29 maj 2015. De parter som fått tilldelning via övertilldelningsoptionen kommer att erhålla sina värdepapper så snart emissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under slutet av vecka 22.

6 119 290 aktier och 3 059 645 teckningsoptioner av serie TO 1 registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå tisdagen den 2 juni 2015. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i A1M Pharma att uppgå till 35 100 395 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 404 015,80 SEK. Därutöver kommer det att finnas 3 059 645 teckningsoptioner av serie TO 1 i A1M Pharma.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november till och med 26 november 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2015.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431 - 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med emissionen. Kommunikationsrådgivare var Laika Consulting AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se Telefon: 046-286 50 30
Alla pressmeddelanden